شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه تصویر دوم
تامین مواد اولیه تصویر اول

شرکت برای تامین مواد اولیه سایر شرکت ها و اشخاص آمادگی دارد . شرک مواد اولیه مورد نیاز شرکت ها و اشخاص را بر اساس کیفیتی که مورد در خواست آنها می باشد تامین می نماید .

شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش ( گلچین تفرش ) طبق قرار داد با سایر شرکت ها و اشخاص اقدام به کاشت محصولات گیاهی می نماید که شرکت موظف است تا محصولات گیاهی را بر اساس کیفیت مورد درخواست شرکت ها و اشخاص تولید نماید . و بنابراین شرکت ها و اشخاص نیز می بایست مبلغی را تحت عنوان بیانه طبق قرار داد پرداخت نمایند که بسته به نوع گیاه و مقدار آن متفاوت است .

در غیر این صورت شرکت گیاهانی را که کشت کرده و یا آماده فروش است را از طریق سایت شرکت در قسمت فروشگاه به اطلاع عموم می رساند .

شرکت برای تامین مواد اولیه سایر شرکت ها و اشخاص آمادگی دارد و می تواند نیاز آنها را بر اساس کیفیتی که در خواست می کنند برطرف نماید .
شرکت تعاونی برای تامین نیاز سایر شرکت ها و اشخاص اقدام به کشت گیاهان دارویی می نماید که طبق قرار داد منعقد می گردد .
حمد و سپاس ایزد را که در سرزمین پهناور و پر برکت ایران انواع گیاهان دارویی رشد می نماید . اما برخی گیاهان که با اقلیم ایران سازگاری ندارند و مورد نیاز شرکت ها و اشخاص می باشند . شرکت تعاونی قادر است تا آن دسته از گیاهان را تامین و با کیفیت مطلوب در اختیار بگذارد .