شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

تیم ما

اصلاح نباتات
مدیر عامل گلچین تفرش
فوق لیسانس مدیریت
گلچین تفرش بنیان گذار
ایده و سرمایه گذاری اولیه
بیماری‌شناسی (کشاورزی)
آبیاری و زهکشی
حسین حاج میرزا
اقتصاد کشاورزی
توسعه روستایی
ترویج و آموزش کشاورزی
بیوتکنولوژی در کشاورزی