شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

اطلاعات کاشت

ردیفنام لاتین گیاهنام فارسی ارتفاع گیاهتراکم گیاه ( هزار بوته در هکتار )فواصل کشت ( متر ) روش کاشت زمان کاشتنور مناسبدوره آبیاری ph خاکخاک مناسبزمان برداشتاندام مورد استفادهعملکرد خشک شده گیاهمتوسط قیمت داخلیدمای مناسبآفات و بیماری هاقیمت نهالدانلود بروشور
1شوگر اپلسیب کاستارد4/5-6 متر40038539نشاءاسفندنور مستقیمکم آب4-7لومی شنیاواخر تابستانمیوه25-7 تن40000025-17نکروزیس ، شوری و سرما400000
2اپونیتاکاکتوس زبان مادر شوهر ( انجیر هندی )30 سانتی متر -4/5 متر10000100 سانتی مترنشاءهر فصلی از سالنور زیادهفته ای 1 بار7/5-6/5ماسه رسپاییزمیوه200 عدد20000025پوسیدگی125000
3دراگوناژدها30 تا 90 سانتی متر100001 در 1 مترنشاءهر فصلی از سالنور مستقیمنیاز به خاک اشباع7.5خاک سبکپاییز و زمستانمیوهسال اول 10 تن سال سوم 15 تنیک عدد 20000025آبیاری زیاد450000
4گواوا-1تا 3 متر50001 تا 2 مترنشاءاسفندنور مستقیمهر 10 روز یکبار5-7همه نوع خاکتابستانمیوه5-6 تن در هکتار130000حساس به سرمااز سرما محافظت شود200000
5فیجوا-1 متر8301تا 7 مترنشاءاواخر اسفندنور مستقیمآبیاری منظم5/5-7خاک رسیپاییزمیوه25 تن13000032-9سرما9 و -22 130000
6پشن فروتگل ساعتیگیاه رونده830300-400 سانتی مترنشاء و بذرخرداد ، شهریورنور مستقیمهر 10 روز یکبار6/5-7خاک رسیبعد از افتادن میوه هامیوه10 تن50000026-7شته لارو سوسک ها180000
7رزبریتمشک سرخ2 متر2500 بوته1/8-1/2ردیفیبهارآفتاب دوستآب دوست7رسی شنیبهار - تابستانمیوه10-8 کیلو هر بوته7000027سوسک تمشک ، شته450000
8فیسالیسعروسک پشت پرده1 متر10000120 سانتی مترنشاء و بذرشهریور و مهربی تفاوت به نورنیاز به خاک اشباع4/5-8لومی شنیاواسط بهمنمیوه36-22 تن40000027دمای 10 مضر15000
9آرتیشوکنگر فرنگی1 متر100001 در 1 مترتقسیم طوقه نشاءاواخر اسفندنور کمنیاز به خاک اشباع6-8رسی شنیاوایل پاییزبرگ و میوهاز 3 تا 25 عددیک عدد 5000036-26دمای مضر 10 و آبیاری زیاد1500
10آسپاراگوسمارچوبه5 متر2500040-50 سانتی مترتقسیم بوتهاوایل بهارتابش ملایمحفظ رطوبت و به روش بازاریابی6-6/7شنیبهار سال سوماسپیر ، میوه7-5 تن4 عدد 5000024-16حساس به گرما سوسک مارچوبه100000
11کالندولاهمیشه بهار30 سانتی متر8000040تا 50 سانتی متربذر و نشاءاواخر بهارنور مستقیمرطوبت زیاد4/5-8/5خاک رسیاوایل خرداد تا قبل از سرماگل1 تا 2 تن4 عدد 50000مقاوم به گرمازنگ و کپک1500
12به لیموعلف5/1 تا 2 متر10000020تا 50 سانتر مترقلمهاواسط بهمننور مستقیمخاک اشباعلومی شنیخرداد مردادبرگ1200 تن35000032-26سرمازدگی و کنه5000
13رازکارتفاع بییشتر از 12 متر32001/5 مترریشه غده ایفروردین و اردیبهشتنور کمهفته ای 1 بار7/5شنیزمانی که گل به رنگ زد باشدگل2 تن40000027در کنار گل های دیگر کاشته نوشد ، آفت سوسک ژاپنی40000
14شقاقلمهر سلیمان30 سانتی متر10000020 در 50 سانتی متربذر ریزومپاییزسایه و سردنیاز به خاک اشباع7لومی شنیاواخر تابستانریزوم700-10004000027-25پوسیدگی4000
15جنیسینگگیاه جوانی180000بذرسه سالسایه صنوبرخاک اشباع7-5/6خاک جنگلسه سالریشه500 کیلو100000027-8پوسیدگی30000
16ملیسبادرنج وارنگبو10000050 سانتی مترجوی شنهاردیبهشتآفتاب کامل سایه نسبی12-15 روز یکبار5-7/5رسی شنیفصلیبرگها و سرشاخه های جوان2 تا 4 تن در هکتار پیکر رویشی خشک ، 0/7 تا 1 تن در هکتار برگ خشک12000044-4شته سفیدک700
17شمعدانی معطرعطر چای30 - 90 سانتی متر10000040 در 80 سانتی مترقلمهمرداد و شهریورآفتاب کامل روزروزی 2 بار 8-6 خاک سنگیناواخر تابستانساقه و برگ4-520000045-22شته و پشه و سرمازدگی5000
18چای ترشچای مکی1 تا 4 متر10000020 در 30 سانتی مترنشاء و بذراواخر زمستان11 ساعت نورهر 15 تا 20 روز5-7شنی لومی رسیتابستانبرگ و گل3 تن18000021-36آبیاری پوسیدگی1500
19اواکادو-1 تا 2 متر100001 در 1 مترنشاء و بذراواسط بهمننور متوسطهر 10 روز یکبار6-7لومی شنیاوایل زمستانمیوه2 تن40000027به سرما حساس100000
20بلوبریتمشک ابی30-60 سانتی متر200000/5-1/5 مترنهالاوایل بهارنور کاملحفظ رطوبت خاک4-5لومی شنیتابستان سال دوممیوه7 تن50000035-27به غرقابی حساس100000
21زالزالک5 تا 12 متر830300-400 سانتی متربذربهارآفتاب کامل تا نیم سایه نیاز به خاک اشباع7-5شنی لومی تابستانمیوه11 تن300000مقارمشته300000
22پاپایاخربزه درختی1-10 متر1000بذر و قلمه های ساقه اواسط خرداد نور زیاد10-7 روز 6/5-7لومی شنیپس از 10 ماه در هوای گرممیوه35000036سرمازدگی و پوسیدگی ریشه100000
23آویشن باغیاوشمک30 سانتی متر10000030-50 سانتی متربذر قلمه تقسیم بوتهاوایل بهار یا اواسط پاییز نور زیادهفته ای 1 بار6/5-7لومی شنیبهار و تابستانکل گیاه5/18000036قارچ1000
24جارتروفاتوپا6 متر830قلمه ساقهآفتاب کاملهر 10 روز یکبار8-7مقاومپاییزدانه6 تن بذر در 3 ساله100000مقاوم به گرماآبدوزدک15000
25استوپابرگ عسلی1 متر8000030-40 سانتی متر کشت بافت و نشاء30 تا 20 فروردینآفتاب گیرخاک مرطوب6/5-7شنی لومیفصلیبرگ1/5 تن30000032-25به سرما حساس5000
26گاکجک فروت10 متر1000010 سانتی متر از همنشاء و بذربهار یا تابستان آفتاب کاملخاک مرطوب7خاک رسی دوماه بعد کاشت میوه700 کیلو 400000 332-47سرما و خشکی حساس مگس میوه حشره ساقه خوار100000
27سرخارگل1 تا 1/510000040-50 سانتی مترنشاء15 تیر تا 15 مردادنور زیادخاک مرطوب5/5-6شنی لومیپاییزگل و ریشه3 تا 5 تن18000032شته و سفیدک سطحی1000
28فلاورتاسفرزه10-35 سانتی متر5-7 کیلورم بذرنشاء و بذربهارنور زیادخاک مرطوب5/5-7/5شنیاواسط تابستان دانه2/58000026-24قارچ-
29کدو طبی کدوی بیدانه3 تا 5 متر2000040-45 سانتی مترنشاء و بذراواسط اردیبهشتنور مستقیمخاک مرطوبلومی شنیپاییزبذر5/1-9 تن5000032-27به سرما حساس 1000
30سیاهدانه60-70 سانتی متر150-20030 در 30 سانتی متربرگپاییزه و بهارهنور مستقیمخاک مرطوب6-7/5شنی لومیشهریوردانه5-212000034به کمبود آهن و شوری حساس-
31نعنا فلفلی
32رزمار
33 اسطوخودوس
34بادرنجبویه
35گل محمد
36زیتون
37زعفران
38مریم گلی
39همیشه بهار
40گل راعی
41زوفا
42سنبل الطیب
43گل گاوزبان
44بارهنگ
45کاسنی
46بیدمشک
47بابونه آلمانی
48بابونه گاوی
49ثعلب
50موز
51آناناس
52زیره
53رازیانه
54مورد
55گل ساعتی
56موسیر
57اسفرزه
58آلوئه ورا
59عناب
60کتان